Na Slovensku sa začalo zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Ako bude systém fungovať?

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Začiatok nového kalendárneho roka je pre Slovensko dôležitým krokom k
zelenšej budúcnosti, ktorej súčasťou budeme my všetci a tiež nasledujúce
generácie. Prvého januára sa totiž oficiálne začalo zálohovanie PET fliaš a
plechoviek. Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme po novom nosiť späť
do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné
zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné.
Ako bude systém fungovať a čo to znamená, pre bežných ľudí?


Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach
či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Výnimkou sú obaly od mlieka a mliečnych
nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto
obaly treba naďalej separovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Fľaše
a plechovky sa musia odovzdávať neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak
ich vie zálohomat respektíve ručný skener overiť a vyplatiť zákazníkovi naspäť
zálohu. Zálohujú sa len tie obaly, ktoré sú označené veľkým symbolom „Z“ vsadeným
do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho
bude text „ZÁLOHOVANÉ“.


Výška zálohy je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15
centov. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na
Slovensku, ale vrátený záloh môžeme minúť len v predajni, kde sme dané obaly
odovzdali. Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších
obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného
skenera. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s výškou zálohy, ktorý za
vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatoch
na zálohovanie sklenených fliaš.


Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho
centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť
vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi
najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne
zálohovanie nebolo možné. Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného
prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom
miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac než 60%. Znamená to, že stovky
miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na
skládkach, v horšom prípade v prírode a doba ich rozkladu sa odhaduje možno až na
500 rokov.


Najčastejšie otázky a odpovede:


Aká bude výška zálohy?
Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.


Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a plechoviek?
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 %
vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3
litre.


Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené?
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je
potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.


Bude obmedzená doba na vrátenie PET fliaš a plechoviek?
Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie.


Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, ktoré som zakúpil pred zavedením
zálohovania?
Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené
symbolom zálohovania (Z) a textom zálohované, za ktoré už bola zaplatená záloha.


Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahraničí?
Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať do žltej nádoby na triedený
zber.


Môžem záloh minúť v ľubovoľnom obchode?
Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na
Slovensku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým kúpili, avšak vrátenú zálohu
môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali.


Kde nájdem mapu odberných miest?
Mapu zapojených odberných miest zverejní Správca zálohového systému na
webových stránkach www.slovenskozalohuje.sk a/alebo www.spravcazaloh.sk
začiatkom roka 2022 a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich
zapojených predajní.


Môže sa zákazník v roku 2022 stretnúť aj s fľašami, ktoré nie sú označené ako
zálohovateľné?
Prechodné obdobie, keď sa zákazník môže na pulte obchodov stretnúť aj so starými
nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami, potrvá maximálne do 30. júna
2022.


ZDROJ: www.slovenskozalohuje.sk/www.minzp.sk

Beseda o odpadoch – bioodpadoch

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko zorganizovalo pre verejnosť odbornú prednášku zameranú na zhodnotenie situácie s odpadmi v Novom Tekove za uplynulé obdobie. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v regióne sme sa rozhodli prednášku zorganizovať bez obecenstva. Uprednostnili sme tentokrát formu besedy nahranú na kameru. Po vyhotovení audiovizuálneho diela sme záznam celej besedy o odpadoch zverejnili na profile občianskeho združenia Hroneko na sociálnej sieti Facebook. Takto sme vytvorili možnosť pre väčšie spektrum poslucháčov, ktorí si besedu mohli vypočuť aj pri inej činnosti a v pokoji svojho domova. Pred kamerami sa stretli náš člen Štefan Králik a najskúsenejší odborník na odpadové hospodárstvo Braňo Moňok zo združenia Priatelia Zeme. Zamerali sme sa hlavne na komplexný vývoj v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v našej obci počas existencie nášho občianskeho združenia Hroneko. V roku 2016 začalo naše združenie aktívnejšie spolupracovať s organizáciou Priatelia Zeme v téme triedenia odpadov a správneho kompostovania bioodpadov. Pravidelne sme sa s občanmi stretávali pri odborných prednáškach v Kultúrnom dome, poskytovali sme im podstatné informácie ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov, prečo je dôležité kompostovať, aký to môže mať vplyv na životné prostredie a časom aj na naše peňaženky. Začiatkom roka 2018 sme začali výraznejšie spolupracovať aj s vedením obce a presvedčili sme ich na vypracovanie Auditu odpadového hospodárstva obce. Súčasťou tohto procesu bolo aj vykonanie fyzickej analýzy zmesových komunálnych odpadov, počas ktorej sme v odobratej vzorke smetí identifikovali rôzne odpady, ktoré sa nachádzali v „kuka“ nádobách a mali byť vytriedené. 43% kompostovateľného bioodpadu, 14% plastov, 9% papiera, 5% stavebného odpadu, 2% odpadu z jedla, potravín a hlavne len 14% nevytriediteľného odpadu, ktorý má končiť na skládke odpadov. Vďaka tomuto procesu sme získali reálny obraz o správaní občanov z hľadiska triedenia odpadov a mohli sa tak naštartovať zmeny v odpadovej politike obce, ktoré v najbližších rokoch výrazne napomohli znižovať množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Obec začala podporovať formy domáceho a komunitného kompostovania, zdôrazňovala občanom dôležitosť triedenia odpadu, vykonala náhodné kontroly obsahu zberných nádob, uskutočnila anketový prieskum domácností, aby zistila ich názor na rôzne otázky týkajúce sa odpadov a preto začala uvažovať o zmene ročného poplatku za odpady, ktorý bol v tom čase doslova symbolický. Pozitívny ohlas u občanov malo pravidelné jarné čistenie chotára obce od nelegálnych skládok odpadov, do ktorého sa podarilo zapájať dobrovoľníkov zo všetkých združení a spolkov z obce. Zvýšené množstvá vytriedených plastov, papiera, skla, plechoviek, starého železa, elektroodpadu a bioodpadu sledujeme v období posledných troch rokov. Môžeme teda konštatovať, že Nový Tekov sa v oblasti triedenia odpadov za posledné roky výrazne posunul vpred. Porovnajme si množstvo komunálneho odpadu za rok 2018, kedy sme všetci vyprodukovali 262 ton s rokom 2021, kde predbežne odhadujeme iba 110 ton celkového zmesového komunálneho odpadu. Vďaka efektívnejšiemu manažovaniu odpadového hospodárstva sa podarilo znížiť aj množstvo objemného odpadu – rok 2018: 190 ton a rok 2021: odhad 26 ton. Zmena všeobecne záväzného nariadenia obce platného od 1.1.2020 zaviedla systém motivácie domácností, ktoré produkujú menej zmesového komunálneho odpadu. Kým v roku 2016 bola v obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mizivých 2,88%, v tomto roku očakávame mieru triedenia na úrovni vyše 30%. Vieme byť ešte lepší? Kde je skrytý potenciál na zlepšenie? Pri súčasnom trende zvyšovania cien energií a očakávanom trende zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov, je na mieste úvaha o aktívnejšej finančnej ale aj nefinančnej motivácii domácností k triedeniu odpadov, realizovaní opatrení k predchádzaniu vzniku odpadov a opatrení napomáhajúcich znižovať náklady obce na odpadové hospodárstvo. Jednoducho, keď sa v obci podporia rôzne formy kompostovania bioodpadu, vytvoria sa podmienky na triedenie odpadov a infraštruktúra bude dostupná bližšie k ľuďom, bude reálne uvažovať nad zavedením systému: „Plať za odpady toľko, koľko ich vyprodukuješ.“ Poslaním nášho združenia je nikdy nekončiaca environmentálna osveta a neustála snaha našich aktívnych členov meniť myslenie obyvateľov obce, aby sa zamysleli nad konzumným spôsobom života a trocha z neho poľavili, lebo len tak spoznáme význam iných skutočných hodnôt.

Zapojte sa do výzvy OZ Hroneko a my vás odmeníme

Napísal: Monika Bartošová. Posted in Kalendár akcií

Vadí vám odpad pohodený všade, kam sa pohnete? Zmeňte to! Zapojte sa do našej výzvy a využite čas strávený v prírode efektívne.

Je to jednoduché. Stačí ak počas prechádzky vonku ZODVIHNETE odpadky zo zeme a naplníte nimi vrecia či igelitky. Ak natrafíte na čiernu skládku veľkých rozmerov, stačí ak nám dáte vedieť, kde sa nachádza a my sa postaráme o jej odstránenie.

Odfoťte lokalitu, ktorú ste zbavili odpadkov alebo odfoťte rovno seba s plnými vrecami neporiadku, ktorý do prírody nepatrí. Fotky nám môžete poslať na náš facebook Občianske združenie Hroneko. Na konci apríla vyberieme jedného z vás s najplnšími vrecami a odmeníme vás malými, ale užitočnými pomôckami do záhrady.

Ak vás naša výzva oslovila, ale potrebujete napríklad vrecia, do ktorých budete odpad zbierať, ozvite sa nám a my vám ich radi poskytneme -  0915895423

Prispejme spolu k lepším a čistejším zajtrajškom.

S čiernymi odpadovými skládkami bojuje aj Nový Tekov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Čierne skládky sú problémom, s ktorým bojuje celé Slovensko. Nelegálne hromadenie odpadu na skrytých verejných priestranstvách nielen negatívne pôsobí, ale väčšinou nie je možné nájsť ani vinníka. Okrem toho, väčšie skládky môžu byť hrozbou aj pre naše zdravie. Občianske združenia a iniciatívy však pravidelne informujú a svojím pozitívnym príkladom prispievajú k lepším a čistejším zajtrajškom.

V časoch pandemického zákazu vychádzania trávia mnohí z nás v prírode viac času než kedykoľvek predtým. Vo voľnej prírode bežne nachádzame pneumatiky, staré oblečenie, nábytok, plasty a ďalší odpad, s ktorým obyvatelia zrejme nevedia správne naložiť. Pred pár týždňami nás však na viničnej ceste prekvapil odpad v podobe starého mäsa. Nechceme nikoho kritizovať v otázke spôsobu života. Nedá nám však nekritizovať spôsob ako sa tohto odpadu zbavil.

Ďalšia hromadnú skládku odpadu sme našli priamo vo viniciach. V otázke znečistenia verejných priestorov odpadkami patríme stále k tým lepším krajinám. Máme stále dostatok pitnej vody a po ceste do prírody sa nemusíme brodiť odpadkami. Prečo si to kazíme? Je pre nás naozaj jednoduchšie odpad naložiť, odviesť ďaleko od nášho príbytku a znečisťovať prostredie?

Chceli by sme vyzvať nielen obyvateľov Nového Tekova, ale všetkých ku komu sa tieto informácie dostanú, aby sa zamysleli nad tým, či je zakladanie čiernych skládok jediným spôsobom, ako sa zbaviť odpadu. Vyzývame k zodpovednosti, aby sme dospelým ľuďom nemuseli pripomínať to, čo sa učia už deti v škôlke, že odpadky patria do koša a nie na zem. Všetkým aktívnym členom OZ Hroneka ďakujeme, že svoj čas strávený v prírode využívajú efektívne a na čierne skládky nielen upozorňujú, ale ich aj odstraňujú.

Nový Tekov podporuje kompostovanie bioodpadu

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Približne 40% hmotnosti smetných nádob predstavuje bioodpad. V Novom Tekove chceme vzniku odpadu prechádzať komunitným kompostovaním. Pri bytovom dome preto vyrástol už druhý komunitný kompostér, ktorý bude slúžiť desiatkam obyvateľov v časti Marušová.

Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít sústredí predovšetkým na efektívne nakladanie s bioodpadom. Prostredníctvom komunitných aktivít, ale aj odborných prednášok, sa snaží obyvateľom vysvetľovať, že v tzv. tuhom komunálnom odpade nemusia končiť plasty, papier, textil, ale dokonca ani kompostovateľné zložky. Náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú však prostriedky ako môžu aj obce a mestá ušetriť tým, že znížia hmotnosť vyváženého odpadu.

Po tom, ako sa minulý rok podarilo vybudovať a úspešne odštartovať prvé komunitné kompostovanie v bytovkách pri žrebčíne, Hroneko vypracovalo projekt a požiadalo o ďalšiu dotáciu. Hlavným zámerom projektu je priblížiť ľuďom problematiku a výhody správneho kompostovania kuchynského bioodpadu a zmeniť tak pohľad na doteraz zaužívané formy nakladania s kuchynským rastlinným odpadom v domácnostiach. Sekundárnym cieľom projektu je aj zlepšiť environmentálnu osvetu a informovanosť obyvateľov o možnostiach správneho triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

Na zhotovenie kompostéra získalo Hroneko dotáciu 2744 eur, zvyšok do sumy 2900 eur dofinancovalo združenie z vlastných zdrojov. Projekt sa realizoval systémom refundácie, kompostér teda muselo Hroneko najskôr zaplatiť, vyúčtovať a až potom bola združeniu poslaná dotácia na účet. Tento krok sa podarilo uskutočniť aj vďaka pôžičke od Tekovskej ekologickej s.r.o. K tomu, aby bol projekt komunitného kompostovania úspešne spustený, prispela aj samotná obec, a to dotáciou na zakúpenie vedierok, zabezpečenie zámkov a kľúčov, výrobu letákov či informačných tabúľ vo výške 780 eur. Projekt komunitného kompostovania je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci programu LEADER NSK.

Zhnité ovocie, zelenina, lístie, drevná hmota, tráva, vypletá burina či kuchynské odpady rastlinného pôvodu. Toto všetko môžu odteraz Tekovčania umiestňovať do kompostéra, ktorý stojí pár krokov od ich domovov. Každá domácnosť dostala spolu s kľúčmi od kompostéra aj uzatvárateľné plastové 2l vedierka, v ktorých môžu svoj bioodpad z kuchyne hromadiť. V rámci projektu boli pre obyvateľov vypracované aj informačné brožúry o tom, čo do kompostéra patrí a čo nie, aby sa tak predišlo prípadným neželaným hlodavcom v obytnej zóne. Živiny obsiahnuté v bioodpade môžu byť takýmto spôsobom vrátené späť do pôdy, a to s minimálnou námahou. Starostlivosť o bioodpad v kompostovacích zásobníkoch bude mať na starosti kompost – majster, ktorého vyškolí OZ Hroneko.

Myšlienku kompostovania podporuje aj starosta obce Ladislav Nagy. „Súčasný triedený zber bude v nasledujúcom období potrebné zintenzívniť vo všetkých zložkách a zároveň v čo najväčšej miere kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Verím, že nám nie je ľahostajné životné prostredie a spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo,“ uvádza sa v Informačnom liste o nakladaní s odpadmi, ktorý je uverejnený na webovej stránke obce.

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"