Beseda o odpadoch – bioodpadoch

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko zorganizovalo pre verejnosť odbornú prednášku zameranú na zhodnotenie situácie s odpadmi v Novom Tekove za uplynulé obdobie. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v regióne sme sa rozhodli prednášku zorganizovať bez obecenstva. Uprednostnili sme tentokrát formu besedy nahranú na kameru. Po vyhotovení audiovizuálneho diela sme záznam celej besedy o odpadoch zverejnili na profile občianskeho združenia Hroneko na sociálnej sieti Facebook. Takto sme vytvorili možnosť pre väčšie spektrum poslucháčov, ktorí si besedu mohli vypočuť aj pri inej činnosti a v pokoji svojho domova. Pred kamerami sa stretli náš člen Štefan Králik a najskúsenejší odborník na odpadové hospodárstvo Braňo Moňok zo združenia Priatelia Zeme. Zamerali sme sa hlavne na komplexný vývoj v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v našej obci počas existencie nášho občianskeho združenia Hroneko. V roku 2016 začalo naše združenie aktívnejšie spolupracovať s organizáciou Priatelia Zeme v téme triedenia odpadov a správneho kompostovania bioodpadov. Pravidelne sme sa s občanmi stretávali pri odborných prednáškach v Kultúrnom dome, poskytovali sme im podstatné informácie ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov, prečo je dôležité kompostovať, aký to môže mať vplyv na životné prostredie a časom aj na naše peňaženky. Začiatkom roka 2018 sme začali výraznejšie spolupracovať aj s vedením obce a presvedčili sme ich na vypracovanie Auditu odpadového hospodárstva obce. Súčasťou tohto procesu bolo aj vykonanie fyzickej analýzy zmesových komunálnych odpadov, počas ktorej sme v odobratej vzorke smetí identifikovali rôzne odpady, ktoré sa nachádzali v „kuka“ nádobách a mali byť vytriedené. 43% kompostovateľného bioodpadu, 14% plastov, 9% papiera, 5% stavebného odpadu, 2% odpadu z jedla, potravín a hlavne len 14% nevytriediteľného odpadu, ktorý má končiť na skládke odpadov. Vďaka tomuto procesu sme získali reálny obraz o správaní občanov z hľadiska triedenia odpadov a mohli sa tak naštartovať zmeny v odpadovej politike obce, ktoré v najbližších rokoch výrazne napomohli znižovať množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Obec začala podporovať formy domáceho a komunitného kompostovania, zdôrazňovala občanom dôležitosť triedenia odpadu, vykonala náhodné kontroly obsahu zberných nádob, uskutočnila anketový prieskum domácností, aby zistila ich názor na rôzne otázky týkajúce sa odpadov a preto začala uvažovať o zmene ročného poplatku za odpady, ktorý bol v tom čase doslova symbolický. Pozitívny ohlas u občanov malo pravidelné jarné čistenie chotára obce od nelegálnych skládok odpadov, do ktorého sa podarilo zapájať dobrovoľníkov zo všetkých združení a spolkov z obce. Zvýšené množstvá vytriedených plastov, papiera, skla, plechoviek, starého železa, elektroodpadu a bioodpadu sledujeme v období posledných troch rokov. Môžeme teda konštatovať, že Nový Tekov sa v oblasti triedenia odpadov za posledné roky výrazne posunul vpred. Porovnajme si množstvo komunálneho odpadu za rok 2018, kedy sme všetci vyprodukovali 262 ton s rokom 2021, kde predbežne odhadujeme iba 110 ton celkového zmesového komunálneho odpadu. Vďaka efektívnejšiemu manažovaniu odpadového hospodárstva sa podarilo znížiť aj množstvo objemného odpadu – rok 2018: 190 ton a rok 2021: odhad 26 ton. Zmena všeobecne záväzného nariadenia obce platného od 1.1.2020 zaviedla systém motivácie domácností, ktoré produkujú menej zmesového komunálneho odpadu. Kým v roku 2016 bola v obci úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mizivých 2,88%, v tomto roku očakávame mieru triedenia na úrovni vyše 30%. Vieme byť ešte lepší? Kde je skrytý potenciál na zlepšenie? Pri súčasnom trende zvyšovania cien energií a očakávanom trende zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov, je na mieste úvaha o aktívnejšej finančnej ale aj nefinančnej motivácii domácností k triedeniu odpadov, realizovaní opatrení k predchádzaniu vzniku odpadov a opatrení napomáhajúcich znižovať náklady obce na odpadové hospodárstvo. Jednoducho, keď sa v obci podporia rôzne formy kompostovania bioodpadu, vytvoria sa podmienky na triedenie odpadov a infraštruktúra bude dostupná bližšie k ľuďom, bude reálne uvažovať nad zavedením systému: „Plať za odpady toľko, koľko ich vyprodukuješ.“ Poslaním nášho združenia je nikdy nekončiaca environmentálna osveta a neustála snaha našich aktívnych členov meniť myslenie obyvateľov obce, aby sa zamysleli nad konzumným spôsobom života a trocha z neho poľavili, lebo len tak spoznáme význam iných skutočných hodnôt.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"