Nový Tekov podporuje kompostovanie bioodpadu

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Približne 40% hmotnosti smetných nádob predstavuje bioodpad. V Novom Tekove chceme vzniku odpadu prechádzať komunitným kompostovaním. Pri bytovom dome preto vyrástol už druhý komunitný kompostér, ktorý bude slúžiť desiatkam obyvateľov v časti Marušová.

Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít sústredí predovšetkým na efektívne nakladanie s bioodpadom. Prostredníctvom komunitných aktivít, ale aj odborných prednášok, sa snaží obyvateľom vysvetľovať, že v tzv. tuhom komunálnom odpade nemusia končiť plasty, papier, textil, ale dokonca ani kompostovateľné zložky. Náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú však prostriedky ako môžu aj obce a mestá ušetriť tým, že znížia hmotnosť vyváženého odpadu.

Po tom, ako sa minulý rok podarilo vybudovať a úspešne odštartovať prvé komunitné kompostovanie v bytovkách pri žrebčíne, Hroneko vypracovalo projekt a požiadalo o ďalšiu dotáciu. Hlavným zámerom projektu je priblížiť ľuďom problematiku a výhody správneho kompostovania kuchynského bioodpadu a zmeniť tak pohľad na doteraz zaužívané formy nakladania s kuchynským rastlinným odpadom v domácnostiach. Sekundárnym cieľom projektu je aj zlepšiť environmentálnu osvetu a informovanosť obyvateľov o možnostiach správneho triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

Na zhotovenie kompostéra získalo Hroneko dotáciu 2744 eur, zvyšok do sumy 2900 eur dofinancovalo združenie z vlastných zdrojov. Projekt sa realizoval systémom refundácie, kompostér teda muselo Hroneko najskôr zaplatiť, vyúčtovať a až potom bola združeniu poslaná dotácia na účet. Tento krok sa podarilo uskutočniť aj vďaka pôžičke od Tekovskej ekologickej s.r.o. K tomu, aby bol projekt komunitného kompostovania úspešne spustený, prispela aj samotná obec, a to dotáciou na zakúpenie vedierok, zabezpečenie zámkov a kľúčov, výrobu letákov či informačných tabúľ vo výške 780 eur. Projekt komunitného kompostovania je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci programu LEADER NSK.

Zhnité ovocie, zelenina, lístie, drevná hmota, tráva, vypletá burina či kuchynské odpady rastlinného pôvodu. Toto všetko môžu odteraz Tekovčania umiestňovať do kompostéra, ktorý stojí pár krokov od ich domovov. Každá domácnosť dostala spolu s kľúčmi od kompostéra aj uzatvárateľné plastové 2l vedierka, v ktorých môžu svoj bioodpad z kuchyne hromadiť. V rámci projektu boli pre obyvateľov vypracované aj informačné brožúry o tom, čo do kompostéra patrí a čo nie, aby sa tak predišlo prípadným neželaným hlodavcom v obytnej zóne. Živiny obsiahnuté v bioodpade môžu byť takýmto spôsobom vrátené späť do pôdy, a to s minimálnou námahou. Starostlivosť o bioodpad v kompostovacích zásobníkoch bude mať na starosti kompost – majster, ktorého vyškolí OZ Hroneko.

Myšlienku kompostovania podporuje aj starosta obce Ladislav Nagy. „Súčasný triedený zber bude v nasledujúcom období potrebné zintenzívniť vo všetkých zložkách a zároveň v čo najväčšej miere kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Verím, že nám nie je ľahostajné životné prostredie a spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo,“ uvádza sa v Informačnom liste o nakladaní s odpadmi, ktorý je uverejnený na webovej stránke obce.

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"