Znovu sme zanalyzovali Váš odpad

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

V polovici júla sme v našej obci opäť po roku realizovali fyzickú analýza tuhého komunálneho odpadu. Analýzu odpadov sme vykonali v spolupráci so združením Priatelia Zeme a obecným úradom v Novom Tekove. Hlavným zámerom bolo zanalyzovať reálny stav v smetných nádobách a zistiť, ktoré druhy odpadov sa mohli vytriediť, ale nevytriedili sa napriek tomu, že väčšina našich občanov tvrdí, že odpad separuje. Na základe výsledkov a získaných údajov, bude potrebné navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia celkový systém nakladania s odpadmi v obci v najbližších rokoch. Analýza odpadov spočívala vo výbere vzorky približne 27 tzv. „kuka“ nádob a ich následného dotriedenia, ktoré trvalo približne 4 hodiny. Tento rozbor odpadov bol anonymný. Čo nás nepotešilo? Žijeme na dedine, kde väčšina ľudí má záhradku, chová domáce zvieratá a väčšina domácností deklaruje, že kompostuje v kompostéroch. Je preto smutné, keď v celkovej vzorke nachádzame veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, až 44% (konkrétne 263 kilogramov). Žiaľ, je vidieť, že v tejto vzorke vôbec nenastalo zlepšenie v porovnaní s výsledkami vlaňajšej analýzy, v rámci ktorej bol podiel bioodpadu 43%. Analýza poukázala aj na dôsledky súčasného konzumného spôsobu života. Vo vzorke sa totiž nachádzalo až 55 kilogramov odpadu z jedla vrátane neodbalených potravín. Asi je cena potravín pre nás stále príliš nízka keď nás nedonúti sa zamyslieť nad tým, či potravinu, ktorú kupujeme naozaj potrebujeme a spotrebujeme. Ďalší druh odpadu, ktorého podiel oproti minulému rozboru výrazne stúpol bolo sklo, najmä sklenené fľaše. Ani tetrapaky, plechovky, elektro odpad, textil a drobný stavebný odpad do „kuka“ nádob nepatrí! Všetky tieto druhy odpadov predsa v súčasnosti v našej obci môžeme triediť. Podmienky sú vytvorené, tak ich dodržiavajme...  Napriek tomu, že v súčasnosti žijeme takpovediac dobu plastovú, musíme konštatovať, že množstvo plastov a plastových obalov sa v uvedenej vzorke oproti vlaňajšej analýze nachádzalo v menšej miere. Kým podiel plastového odpadu v rozbore v roku 2018 bol 14% tak v súčasnej analýze predstavoval už len 5%. Rovnako pozitívne sa občania správajú aj k papieru. Jeho množstvo sa v kuka nádobách tiež znížilo, podiel klesol z 9% na 4%. A čo napísať na záver? Zo všetkého množstva odpadu z tejto analýzy, len 13% tvoril nevytriediteľný odpad, ktorý naozaj patrí smetných nádob, všetok ostatný odpad tam byť nemusel a nemal (515 kilogramov odpadu sa ešte mohlo vytriediť!). Zamyslime sa. V papiere a plastoch sme sa polepšili. Ale čo bioodpad? Je to jediný druh odpadu, ktorý si vieme sami vytriediť, spracovať a v podobe kompostu z neho aj profitovať. Podľa tejto analýzy je jednoduché vypočítať, koľko finančných prostriedkov sme mohli obci ušetriť. Vzorka sa týkala len 27 „kuka“ nádob, pripočítajme k tomu aj ostatné nádoby, vynásobme počtom vývozov za rok a môžeme násobiť a násobiť počtom rokov. Nedali by sa tie peniaze v rámci obce využiť zmysluplnejšie ako len na skládkovanie...?

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"