Tekovčania ukázali, že sa chcú naučiť správne kompostov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Kompostovanie v domácnosti alebo v záhrade je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo odpadu. Kompostovanie nie je totiž považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu, čo má v záväznej hierarchii odpadového hospodárstva najvyššiu prioritu. Biologických odpadov vhodných na domáce kompostovanie je široká škála. Sú to hlavne pozberové zvyšky zo záhrad, ako vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, lístie, drevná hmota, ale aj odpady z údržby trávnikov a okrasnej záhrady, kuchynské odpady rastlinného pôvodu a pod. Aj keď sa jedná o svojpomocné kompostovanie v jednotlivých domácnostiach, samosprávam by nemalo byť ľahostajné, koľko domácností bude túto aktivitu vykonávať. Mali by tento spôsob kompostovania podporovať a vytvárať na to také podmienky, aby ich bolo čo najviac. A v Novom Tekove si to samospráva uvedomuje, o čom svedčia jej aktivity v poslednom období a najmä snaha zanalyzovať súčasný stav odpadového hospodárstva obce.

Každá domácnosť, ktorá sa do domáceho kompostovania zapojí, znižuje množstvo zmesových komunálnych odpadov, pomáha napĺňať národné stratégie a ciele týkajúce sa znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov, znižuje finančné náklady samospráv na odpadové hospodárstvo a znižuje množstvo výskytu prípadov nelegálneho nakladania s biologickými odpadmi (ukladanie na nelegálne „čierne“ skládky a spaľovanie v domácnostiach).

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s Obecným úradom v Novom Tekove zorganizovali 5. apríla 2018 v priestoroch kultúrneho domu odbornú prednášku zameranú na správne kompostovanie zeleného odpadu (BIOODPADU). Hlavný odborník nielen na kompostovanie ale na odpady vôbec, pán Branislav Moňok zaujímavo odprezentoval uvedenú tému, aktívne komunikoval s publikom a ochotne zodpovedal každý dotaz, ktorý k téme vznikol. Jednoduchým slovníkom a najmä príkladmi z vlastnej praxe vysvetlil, čo do záhradného kompostéra patrí resp. nepatrí, kde kompostér umiestniť, ako správe premiešavať biologický materiál v kompostéri, ako sa starať o kompostér a na čo je vhodný kvalitný kompost. A na otázku „Prečo je podľa neho dôležité kompostovať?“, odpovedal jasne: „Vrátime totiž prírode to, čo nám dala!“

Odbornej prednášky sa zúčastnil aj starosta obce, pán Ladislav Nagy, ktorého potešila vysoká účasť občanov na odbornej prednáške. Po prednáške si občania mohli prevziať plastový záhradný kompostér o objeme 720 litrov, ktorý dostali do užívania na obdobie 5 rokov a zaviazali sa tak používať ho výlučne na účely kompostovania biologických odpadov vznikajúcich v ich domácnosti, či záhrade.

Záhradné kompostéry dodala spoločnosť JRK, ktorú na prednáške zastúpila pani Jana Nékyová. Opísala dobré funkčné vlastnosti plastového kompostéra, ktorého životnosť sa odhaduje na 10 rokov a tiež upriamila pozornosť na správnu manipuláciu so záhradným kompostérom.

Členovia občianskeho združenia Hroneko ďakujú všetkým za zorganizovanie tohto vzdelávacieho podujatia, za výbornú účasť ale aj za zaujímavé príspevky a podnety k zlepšeniu environmentálnej osvety.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"