Kompostovaním chceme znížiť hmotnosť vyvážaného komunálneho odpadu

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Približne 40% hmotnosti smetných nádob predstavuje bioodpad. V Novom Tekove chceme
vzniku odpadu prechádzať komunitným kompostovaním.


Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít už niekoľko rokov sústredí
predovšetkým na efektívne nakladanie s bioodpadom. Prostredníctvom komunitných aktivít,
ale aj odborných prednášok sa snažia obyvateľom vysvetľovať, že v takzvanom tuhom
komunálnom odpade, nemusia končiť plasty, papier, textil, ale dokonca ani kompostovateľné
zložky. Náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú však
prostriedky ako môžu aj obce a mestá ušetriť tým, že znížia hmotnosť vyváženého odpadu.
Kompostovanie však nie je len ekonomickou otázkou. Je to najefektívnejší a najprirodzenejší
spôsob ako minimalizovať množstvo odpadu, ktoré významne vplýva aj na životné
prostredie. OZ Hroneko v spolupráci s obcou Nový Tekov a Nitrianskym samosprávnym
krajom, spustilo vďaka programu LEADER NSK v obci projekt komunitného kompostovania
pri dvoch miestnych bytových komplexoch. Zhnité ovocie, zelenina, lístie, drevná hmota,
tráva, vypletá burina či kuchynské bioodpady rastlinného pôvodu. Toto všetko môžu odteraz
Tekovčania vhadzovať do kompostéra, ktorý stojí pár krokov od ich bytovky. Celková
kapacita dvoch zberových zásobníkov je približne 2,3 m 3 . Každá domácnosť obdržala spolu
s kľúčmi od kompostéra aj uzatvárateľné plastové nádoby, v ktorých môžu svoj bioodpad
z kuchyne hromadiť. V rámci projektu boli pre obyvateľov vypracované aj informačné
brožúry o tom, čo do kompostéra patrí a čo nie, aby sa tak predišlo prípadným neželaným
hlodavcom v obytnej zóne. Živiny obsiahnuté vo výslednom produkte – komposte, môžu byť
takýmto spôsobom vrátené späť do pôdy priamo pri výsadbe a údržbe zelene a kvetín v okolí
bytovky.


Myšlienku kompostovania podporuje aj starosta obce Ladislav Nagy, ktorý okrem iného
priblížil aj zámer priniesť ďalšie riešenia na zníženie hmotnosti tuhého komunálneho odpadu,
ktorý sa z obce vyváža a bez ďalšieho možného spracovania končí na skládke.


Projekt komunitného kompostovania v Novom Tekove je realizovaný vďaka finančnej
podpore programu LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom Miestnej
akčnej skupiny Tekov – Hont, ktorej je Hroneko členom. Dotácia na rok 2019 predstavuje
sumu 2500,-EUR. Nevyhnutné vedľajšie výdavky projektu v hodnote 943,-EUR hradilo
združenie z vlastných zdrojov, najmä vďaka získanému príjmu z podielu 2% daní FO/PO.


Ďakujeme.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"