Prednáška 23.4.2016

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo prednášku o príčinách extrémnych horúčav

NOVÝ TEKOV. Občianske združenie Hroneko pokračuje vo svojich odborných prednáškach a po sérii niekoľkých prednášok o kompostovaní sa tentokrát hovorilo o príčinách extrémnych horúčav na Slovensku a možnosti riešenia na úrovni obce. „Nedostatok vody v krajine a odkanalizovanie aj dažďovej vody, ktorú máme zadarmo spôsobuje zvyšovanie produkcie citeľného tepla do atmosféry a následné prehrievanie krajiny,“ povedal Michal Kravčík, odborník v oblasti hydrológie, ktorý na prednáške vysvetľoval príčiny extrémnych horúčav a ich možné zmeny. Praktických riešení je samozrejme niekoľko, avšak všetky majú spoločný základ a tým je termoregulácia. Voda je v tomto prípade kľúčový činiteľ a udržiavať ju je dôležité aj v urbárnej zóne, kde ochladzovanie vedie k rovnomernejšiemu výskytu dažďa a snehu aj v krajine. Vody sa však vo veľkej miere zbavujeme nie len z obytných oblastí, ale aj z poľnohospodárskeho priestoru. O zlepšenie životného prostredia aj v súvislosti s extrémnymi horúčavami by mali mať záujem najmä samosprávy. Nové technologické riešenia a zmena vodnej politiky by tak zabezpečili viac vody v mestách, zvýšený výpar vody a následne zvýšenú vlhkosť ovzdušia. Za takýchto podmienok sa každá molekula nečistoty, prachu či peľu nabaľuje mikroskopickou časticou vody, je ťažšia a padá na zem, čím sa zase čistí samotné ovzdušie. Zo spomenutých faktov teda vyplýva, že zmeny v hospodárení s vodou, by mohli priniesť aj zdravšie prostredie pre obyvateľov, redukciu alergénov v ovzduší či zníženie astmatických ochorení. Aby sa tento reťazec uskutočnil, je potrebné vrátiť vodu do ekosystému aj v mestskom prostredí. Nádej pre naše životné prostredie však ešte neumrela. V roku 2012 európska Rada pre životné prostredie schválila návrh novej vodnej politiky na zadržiavanie vody v krajine, ktorá by sa mala premietnuť do investičných a finančných nástrojov. Občianske združenie Hroneko ďakuje aj touto cestou obci Nový Tekov, ktorá prednášku financovala a taktiež starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na tomto podujatí. Najpozitívnejšie je, že na prednáške o extrémnych horúčavách sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorým nie sú ekologické problémy ľahostajné. Veríme, že práve praktické rady Michala Kravčíka zmenia postoj obyvateľov k vode, a začnú sa tak diať prvé zmeny aj v našom regióne. Aj v tomto prípade totiž platí, že zmena prichádza vždy od jednotlivca. 

Novotekovčania sa učili ako správne kompostovať

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko zorganizovalo ďalšiu zo svojich tematických prednášok, ktoré sa venujú spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Pred pár mesiacmi si mohla verejnosť vypočuť prednášku o premieňaní kuchynského odpadu na výživný kompost od firmy JRK a v sobotu, 6. júna 2015, sa na obecnom kompostovisku hovorilo o efektívnom spracovaní záhradného odpadu kompostovaním. Zúčastnení mali taktiež možnosť vyskúšať si zakladanie profi kompostéra a starostlivosť o kompost. „Kompostovisko je bufet pre zvieratá a my rozhodujeme o tom, koho tam chceme mať,“ povedal Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Okrem iného sa totiž počas prednášky hovorilo aj o chybách, ktoré sa robia pri spracovaní kompostu. Za istých okolností totiž môžeme do kompostu pritiahnuť nežiaduce hlodavce, ktoré znehodnotia možno niekoľko mesačnú prácu s kompostom. Mnohé obce bojujú proti nezákonnému spaľovaniu odpadov. To bola tiež jedna z tém, kedy prednášajúci priblížil niekoľko alternatívnych možností nakladania s biologickým odpadom. Súčasťou prednášky bolo tiež školenie pre našu pracovníčku, ktorú Hroneko zamestnalo od 1. mája 2015, keďže v náplni práce má najmä obsluhovanie kompostoviska, starostlivosť o kompost a dohliadanie na správny priebeh kompostovania. Na vytvorenie tohto pracovného miesta sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia získali finančný príspevok vo výške 1341,05 EUR na podporu vytvorenia pracovného miesta vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Jednou z vymedzených oblastí tohto Národného projektu „Podpora zamestnávanie UoZ“, v ktorom sme uspeli je aj „tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia“. Budeme radi, keď areál kompostoviska navštívite aj vy. Môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad, kompostuje sa tráva, konáre do hrúbky 5 cm, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Ak máte záujem o kompost včas nám to oznámte, poskytneme Vám ho bezplatne. Veríme, že Vám týmto pomôžeme pri odpratávaní biologického odpadu.

Čistili sme chotár našej obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko začalo rok 2015 tradičnou jarnou akciou – čistením chotára obce Nový Tekov, a to v sobotu 11. apríla. Počasie nám konečne prialo. Akciu sme ohlasovali aj v obecnom rozhlase, keďže sme chceli zapojiť čo najviac dobrovoľníkov aj mimo nášho združenia. Škoda, že sa nepodarilo presvedčiť viacerých. Ale akcia napriek tomu splnila svoj účel. Nasadili sme reflexné vesty a pobrali sme sa k mochovskej ceste. Zbierali sme odpadky, ktoré tam naši spoluobčania počas zimných mesiacov s radosťou z auta vyhodili alebo proste len tak „zabudli“. Tak napríklad sme našli aj pet fľaše, servítky, sáčky, igelitky, konzervy, plechovky, plienky a veľa iných zaujímavostí. Počas jedného popoludnia sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo smetí a naplnili sme 16 plastových vriec. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, že si uvedomujú v čom spočíva ochrana životného prostredia a starostlivosť o okolitú prírodu. Odpratanie naplnených vriec zabezpečili pracovníci obecného úradu. Ešte raz ďakujeme.

Prednáška JRK

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo ekologickú prednášku

Nepovolené nakladanie s odpadom, kompostovacie riešenia pre gastronomické prevádzky, ale aj samotné elektrické kompostéry boli hlavnými témami odbornej prednášky.

Občianske združenie Hroneko so sídlom v Novom Tekove je známe svojou ekologickou činnosťou, ku ktorej bez pochyby patria aj tradičné odborné prednášky. Tá posledná s názvom „Efektívne nakladanie s bioodpadom“ bola organizovaná v spolupráci s JRK Waste Management, firmou, ktorá sa zaoberá efektívnym spracovaním bioodpadu. Keďže náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú prostriedky ako ušetriť, ale zároveň i znížiť odpad a zbaviť sa čiernych skládok. Toto riešenie sa v poslednej dobe zavádza najmä v reštauráciách a školských jedálňach a má veľa výhod. Okrem toho, že je v súlade s platnou legislatívou, premieňa kuchynský odpad na výživný kompost a prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Technológiu rozkladu biologických odpadov je možné aplikovať aj pre samosprávy, kedy sa množstvo odpadu zníži o viac ako 30% a taktiež sa predíde nezákonnému spaľovaniu. Spomenúť treba aj kvalitné prírodné hnojivo, ktoré je potom možné využiť v rámci obce a pre obyvateľov. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že hlavnou cenou v tombole bol práve hobby kompostér.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"