Cyklistika ako prostriedok zdravotnej prevencie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko oslávilo Svetový deň Zeme tradične, odbornou prednáškou. Tentokrát bola venovaná rozvoju cyklotrás a cyklistickej dopravy, čo úzko súvisí s ekologickým prostredím a zdravím človeka. Pozvanie na prednášku prijal Ing. Karol Jurica, krajský cyklokoordinátor, ktorý ozrejmil ciele národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy. Potrebu rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy vysvetlil na niekoľkých príkladoch. Z ekonomického hľadiska je cyklistická doprava výhodnejšia najmä pre neustále rastúce ceny pohonných hmôt, ale aj pre dopravné zápchy v mestách, keď práve bicykel môže byť rýchlejším spôsobom premiestňovania sa z miesta na miesto, než automobily. Z ekologického hľadiska, cyklistická doprava neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia čím sa znižujú práve emisie skleníkových plynov. Keďže čoraz väčšia časť ľudskej populácie trpí nadváhou, s čím súvisia aj ďalšie, napríklad srdcovo-cievne ochorenia, práve cyklistika môže byť prostriedkom lepšej fyzickej a psychickej kondície. V neposlednom rade je bicyklovanie taktiež prostriedkom socializácie medzi ľuďmi. Zdrojov na financovanie cyklistickej infraštruktúry je niekoľko. Okrem štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych krajov, miest a obcí sú dôležitou podpornou zložkou výstavby cyklistickej infraštruktúry aj európske finančné zdroje. Rozvoj a výstavbu cyklotrás môžu v najbližších rokoch očakávať aj obyvatelia Nitrianskeho kraja, keďže v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov. Informácie o vybudovaných cyklotrasách v Nitrianskom kraji nájdete aj na tejto webovej stránke: http://regionnitra.sk/en/sun/on-two-wheels. 

Monika Bartošová

Ekologické združenie Hroneko funguje už 5 rokov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Členovia aj podporovatelia občianskeho združenia Hroneko si pripomínajú výročie vzniku a všetky doposiaľ uskutočnené projekty.

V roku 2011 stálo pri zrode občianskeho združenia len niekoľko žiakov základných a stredných škôl, avšak ich vízie boli od začiatku jasné. Zmysluplne využiť voľný čas na činnosti, ktoré by boli užitočné najmä pre okolitú prírodu. Dnes rátajú členov združenia na desiatky a aj vďaka rôznorodým aktivitám sa stále snažia prijímať nových dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o rekonštrukciu chátrajúcich plôch, starostlivosť o okolitú prírodu či o prevádzku obecného kompostoviska. Už v roku 2012 im bola udelená Cena ľudského činu roka za významnú pomoc životnému prostrediu.

Rekonštrukcia záhradného areálu
Spomínané obecné kompostovisko spolu s okolitým areálom sú jedným z najväčších a najúspešnejších projektov občianskeho združenia. V roku 2012 sa dobrovoľníci začali starať o areál bývalej základnej školy v Novom Tekove. Vďaka niekoľkým brigádam sa im podarilo kompletne vyčistiť záhradu, kde bolo v priebehu niekoľkých mesiacov umiestnené kompostovisko rastlinného biomateriálu, ktoré dodnes slúži pre verejnosť. V areáli boli taktiež vysadené ovocné stromy, kríky, bylinky či zelenina pestovaná bez umelých hnojív. Hroneko získalo taktiež niekoľko dotácií, ktoré využili na výstavbu detského multifunkčného ihriska a dreveného altánku. O premene záhrady svedčí aj nová informačná tabuľa obecného kompostoviska, ktorá návštevníkom ponúka originálneho sprievodcu a je dôkazom kompletnej premeny.

Kultúrno-spoločenské aktivity
Okrem environmentálnych aktivít sa Hroneko podieľa aj na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí ako sú hallowenske večierky či prvomájové sprievody, ktoré v regióne nemajú konkurencie. Združeniu sa osvedčila spolupráca aj s miestnou materskou školou, s ktorou sa snažia hravou formou budovať ekologické princípy už u tých najmenších. Deti sa učia najmä správne triediť odpad, ale aj rozoznávať ovocie či zeleninu a spoznávať ich blahodarné účinky pre telo. Občianske združenie sa snaží formou osvety taktiež rozvíjať environmentálne povedomie obyvateľov aj po teoretickej stránke, a to najmä cez odborné prednášky zamerané na kompostovanie, triedenie odpadu, zdravú výživu či inú ekologickú problematiku. 

Vízie do budúcnosti
Budúce plány občianskeho združenia na najbližšie roky sú jasné. Naďalej pracovať na trvalo udržateľnom rozvoji obce cez spomenuté činnosti. V prvom rade ide o prácu v areáli bývalej základnej školy, ďalej je to likvidácia čiernych skládok v chotári obce, organizovanie odborných prednášok či podpora a rozvoj kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže. Vedenie Hroneka si váži prácu každého dobrovoľníka a ďakuje všetkým podporovateľom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k financovaniu a činnostiam občianskeho združenia.

Monika Bartošová

Prednáška 23.4.2016

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo prednášku o príčinách extrémnych horúčav

NOVÝ TEKOV. Občianske združenie Hroneko pokračuje vo svojich odborných prednáškach a po sérii niekoľkých prednášok o kompostovaní sa tentokrát hovorilo o príčinách extrémnych horúčav na Slovensku a možnosti riešenia na úrovni obce. „Nedostatok vody v krajine a odkanalizovanie aj dažďovej vody, ktorú máme zadarmo spôsobuje zvyšovanie produkcie citeľného tepla do atmosféry a následné prehrievanie krajiny,“ povedal Michal Kravčík, odborník v oblasti hydrológie, ktorý na prednáške vysvetľoval príčiny extrémnych horúčav a ich možné zmeny. Praktických riešení je samozrejme niekoľko, avšak všetky majú spoločný základ a tým je termoregulácia. Voda je v tomto prípade kľúčový činiteľ a udržiavať ju je dôležité aj v urbárnej zóne, kde ochladzovanie vedie k rovnomernejšiemu výskytu dažďa a snehu aj v krajine. Vody sa však vo veľkej miere zbavujeme nie len z obytných oblastí, ale aj z poľnohospodárskeho priestoru. O zlepšenie životného prostredia aj v súvislosti s extrémnymi horúčavami by mali mať záujem najmä samosprávy. Nové technologické riešenia a zmena vodnej politiky by tak zabezpečili viac vody v mestách, zvýšený výpar vody a následne zvýšenú vlhkosť ovzdušia. Za takýchto podmienok sa každá molekula nečistoty, prachu či peľu nabaľuje mikroskopickou časticou vody, je ťažšia a padá na zem, čím sa zase čistí samotné ovzdušie. Zo spomenutých faktov teda vyplýva, že zmeny v hospodárení s vodou, by mohli priniesť aj zdravšie prostredie pre obyvateľov, redukciu alergénov v ovzduší či zníženie astmatických ochorení. Aby sa tento reťazec uskutočnil, je potrebné vrátiť vodu do ekosystému aj v mestskom prostredí. Nádej pre naše životné prostredie však ešte neumrela. V roku 2012 európska Rada pre životné prostredie schválila návrh novej vodnej politiky na zadržiavanie vody v krajine, ktorá by sa mala premietnuť do investičných a finančných nástrojov. Občianske združenie Hroneko ďakuje aj touto cestou obci Nový Tekov, ktorá prednášku financovala a taktiež starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na tomto podujatí. Najpozitívnejšie je, že na prednáške o extrémnych horúčavách sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorým nie sú ekologické problémy ľahostajné. Veríme, že práve praktické rady Michala Kravčíka zmenia postoj obyvateľov k vode, a začnú sa tak diať prvé zmeny aj v našom regióne. Aj v tomto prípade totiž platí, že zmena prichádza vždy od jednotlivca. 

Novotekovčania sa učili ako správne kompostovať

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko zorganizovalo ďalšiu zo svojich tematických prednášok, ktoré sa venujú spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Pred pár mesiacmi si mohla verejnosť vypočuť prednášku o premieňaní kuchynského odpadu na výživný kompost od firmy JRK a v sobotu, 6. júna 2015, sa na obecnom kompostovisku hovorilo o efektívnom spracovaní záhradného odpadu kompostovaním. Zúčastnení mali taktiež možnosť vyskúšať si zakladanie profi kompostéra a starostlivosť o kompost. „Kompostovisko je bufet pre zvieratá a my rozhodujeme o tom, koho tam chceme mať,“ povedal Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Okrem iného sa totiž počas prednášky hovorilo aj o chybách, ktoré sa robia pri spracovaní kompostu. Za istých okolností totiž môžeme do kompostu pritiahnuť nežiaduce hlodavce, ktoré znehodnotia možno niekoľko mesačnú prácu s kompostom. Mnohé obce bojujú proti nezákonnému spaľovaniu odpadov. To bola tiež jedna z tém, kedy prednášajúci priblížil niekoľko alternatívnych možností nakladania s biologickým odpadom. Súčasťou prednášky bolo tiež školenie pre našu pracovníčku, ktorú Hroneko zamestnalo od 1. mája 2015, keďže v náplni práce má najmä obsluhovanie kompostoviska, starostlivosť o kompost a dohliadanie na správny priebeh kompostovania. Na vytvorenie tohto pracovného miesta sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia získali finančný príspevok vo výške 1341,05 EUR na podporu vytvorenia pracovného miesta vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Jednou z vymedzených oblastí tohto Národného projektu „Podpora zamestnávanie UoZ“, v ktorom sme uspeli je aj „tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia“. Budeme radi, keď areál kompostoviska navštívite aj vy. Môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad, kompostuje sa tráva, konáre do hrúbky 5 cm, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Ak máte záujem o kompost včas nám to oznámte, poskytneme Vám ho bezplatne. Veríme, že Vám týmto pomôžeme pri odpratávaní biologického odpadu.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"