Tekovčania vyčistili chotár obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Asi deväťdesiat Tekovčanov, dospelí, deti, členovia miestnych občianskych združení spojili svoje sily a vyzbierali odpadky v okolí rieky Hron, miestneho rybníka a ďalších verejných priestranstiev v obci.

Nový Tekov. Čierne skládky odpadu sú problém, s ktorým obce a mestá dlhodobo bojujú. Nelegálne hromadenie odpadu na verejných priestranstvách pôsobí negatívne, niektoré skládky môžu byť hrozbou pre zdravie, ale okrem toho majú aj finančný dopad na ich odstránenie. Obec Nový Tekov sa v spolupráci s občianskym združením Hroneko rozhodlo zorganizovať dobrovoľnícku brigádu, ktorej cieľom bolo čierne skladiská odstrániť a vyčistiť okolie obce, na ktorom sa po zimných mesiacoch hromadili vrecia odpadkov, plasty či stavebný materiál. Do spoločnej aktivity sa zapojilo približne deväťdesiat ľudí. V malých skupinách vyčistili okolie miestneho rybníka a rieky Hron či časť obce za záhradami rodinných domov. V mnohých prípadoch našli veci, ktoré sú dôkazom nezodpovedného prístupu ľudí k životnému prostrediu. Plastové fľaše, prepravky, vrecia, kvetináče či textilný odpad sú predmety, ktoré sa dajú ľahko vyseparovať. V okolí rieky Hron sa taktiež pomerne často vyskytujú pneumatiky, puklice z kolies áut, ale aj stavebný odpad.

Čierne skládky sú problémom, ktorý sa ťažko rieši a v súčasnosti neexistuje ani mechanizmus, ktorý by ich vytváranie obmedzil. Dobrou správou je, že združenia a rôzne iniciatívy o probléme informujú a svojím pozitívnym príkladom prispievajú k lepším a čistejším zajtrajškom. V Novom Tekove sa do podobných aktivít dlhodobo zapájajú vďaka svojim rodičom či súrodencom aj najmenšie deti, ktoré ruku k dielu priložili aj na poslednom spoločnom čistení obce. Viesť k zodpovednému životu tých najmenších je jeden zo spôsobov, ktorý nám môže pomôcť zabezpečiť lepšiu a čistejšiu budúcnosť.

Monika Bartošová

Odpady sa týkajú nás všetkých

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Ako správne triediť odpady? Najmä o tom bola prednáška pod vedením odborníka Braňa Moňoka,
ktorú Občianske združenie Hroneko zorganizovalo z prostriedkov obecnej dotácie 24. októbra 2018
v kultúrnom dome. Zámerom bolo odborne a podrobne vysvetliť občanom, čo patrí, ale aj čo nepatrí
medzi plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky a bioodpad. Počas celej prednášky bola vedená aj vcelku
zaujímavá diskusia prítomných s prednášajúcim. Hroneko na prednáške predstavilo aj nový krátky
poučný film o dôležitosti správneho triedenia odpadov. Tento krátky film plánujeme v najbližšom
období šíriť na internete, ale aj distribuovať do domácností v obci. Chceme totiž nabudiť a naštartovať
ľudí, ale aj kompetentných, aby viac a správne triedili všetky zložky komunálneho odpadu a viac
pozornosti venovali celej odpadovej problematike.

Krátky dokumentárny film nájdete na https://youtu.be/ZxSWWaSg3bk.

Hroneko absolvovalo študijnú cestu v Slovinsku

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovali na začiatku septembra odbornú exkurziu v slovinských regiónoch. Exkurzia bola zameraná predovšetkým na problematiku rozvoja vidieka, prístupu LEADER, projekty spolupráce, ale aj vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených z fondov Európskej Únie. Zúčastnili sa jej starostovia, členovia miestnych akčných skupín, ale aj združení. Za OZ Hroneko túto možnosť dostali Monika Bartošová a Anna Juhászová, ktoré počas štyroch dní absolvovali prehliadky príkladov dobrej praxe, inšpiratívnych projektov, ale zúčastnili sa aj odbornej konferencie v rámci medzinárodného Festivalu slovinských miestnych akčných skupín – Spoločne pre rozvoj vidieka.

Prvý deň exkurzie začal prehliadkou miestneho vinárstva a kostola v slovinskej obci Jeruzalem. Ide o obec, ktorá má len 43 obyvateľov, ale pýši sa dlhoročnou vinárskou tradíciou a kvalitnými odrodami. V oblasti Ljutomer študijná cesta pokračovala projektom v obci Križevci, kde bol vybudovaný multifunkčný park pre malých aj veľkých s možnosťou športového vyžitia, ale aj oddychových zón. Veržej je obec známa remeselným centrom ručných prác, najmä hrnčiarskej výroby. Na severe Slovinska sa taktiež nachádza aj dnes už, jediný veterný mlyn. Obec Žalec je v súčasnosti známa nielen pre Slovincov. Je to miesto, ktoré v posledných rokoch vo veľkom navštevujú aj zahraniční turisti. V roku 2016 tam totiž otvorili jedinú patentovanú pivnú fontánu na svete. Unikátne zariadenie sa nachádza v srdci mestského parku a cieľom projektu bolo najmä zachovanie tradície pestovania chmeľu v Sávskej doline. V tejto obci sídli taktiež múzeum chmeliarstva a pivovarníctva. Hlavnou témou odbornej konferencie bolo hodnotenie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ide o nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Po odborných prednáškach, panelovej diskusii a paralelnej práce v rámci dvoch tematických skupín, sa Festival slovinských MAS premiestnil do slovinských Álp. V rámci prehliadky príkladov dobrej praxe mala aj slovenská skupina možnosť vidieť ekofarmu s výrobou živočíšnych produktov, ale aj spracovania lokálneho ovocia, najmä jabĺk. Na úpätí hôr bola vďaka úspešnému projektu vybudovaná lanovka na Veliku Planinu, v okolí ktorej sa nachádzajú reštaurácie, ale aj ekologický kemp s horolezeckou stenou. Kamniška Bistrica je miesto kde pramení rieka, ale je známa aj výrobou tradičného horského syra, čo si mohli vyskúšať aj samotní účastníci exkurzie. Slovensko si ľudia zo zahraničia často zamieňajú so Slovinskom, čo Slováci občas prijímajú s rozhorčením. Krajina, ktorá je populačne menšia viac než o polovicu je však výborným príkladom toho, že pokiaľ sa zídu skupiny cieľavedomých a šikovných ľudí, je možné pracovať na veľkých projektov, zveľaďovať mestá, rozvíjať vidiek, ale aj žiť ekologicky.

OZ Hroneko

Prvomájový sprievod a stavanie mája

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Vedeli ste, že 1. máj bol uznaný ako medzinárodný sviatok práce na základe štrajku chicagských robotníkov, ktorí bojovali za 8 hodinový pracovný čas?

My vás všetkých pozývame, síce nie na robotnícky štrajk, ale na prvomájový sprievod spojený so stavaním mája. V pondelok sa môžete tešiť na alegorické vozy, traktory s vlečkami, dobové kostýmy a ďalšie rekvizity, ktorými si pripomenieme, ako sa sviatok práce oslavoval v minulosti.

A tento rok máme pre vás aj prekvapenie - o zábavu sa totiž postará skupina Gipsy Čáve! 
Nezabudnite, vidíme sa v pondelok, 30. apríla o 17:00! 

Tekovčania ukázali, že sa chcú naučiť správne kompostov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Kompostovanie v domácnosti alebo v záhrade je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo odpadu. Kompostovanie nie je totiž považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu, čo má v záväznej hierarchii odpadového hospodárstva najvyššiu prioritu. Biologických odpadov vhodných na domáce kompostovanie je široká škála. Sú to hlavne pozberové zvyšky zo záhrad, ako vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, lístie, drevná hmota, ale aj odpady z údržby trávnikov a okrasnej záhrady, kuchynské odpady rastlinného pôvodu a pod. Aj keď sa jedná o svojpomocné kompostovanie v jednotlivých domácnostiach, samosprávam by nemalo byť ľahostajné, koľko domácností bude túto aktivitu vykonávať. Mali by tento spôsob kompostovania podporovať a vytvárať na to také podmienky, aby ich bolo čo najviac. A v Novom Tekove si to samospráva uvedomuje, o čom svedčia jej aktivity v poslednom období a najmä snaha zanalyzovať súčasný stav odpadového hospodárstva obce.

Každá domácnosť, ktorá sa do domáceho kompostovania zapojí, znižuje množstvo zmesových komunálnych odpadov, pomáha napĺňať národné stratégie a ciele týkajúce sa znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov, znižuje finančné náklady samospráv na odpadové hospodárstvo a znižuje množstvo výskytu prípadov nelegálneho nakladania s biologickými odpadmi (ukladanie na nelegálne „čierne“ skládky a spaľovanie v domácnostiach).

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s Obecným úradom v Novom Tekove zorganizovali 5. apríla 2018 v priestoroch kultúrneho domu odbornú prednášku zameranú na správne kompostovanie zeleného odpadu (BIOODPADU). Hlavný odborník nielen na kompostovanie ale na odpady vôbec, pán Branislav Moňok zaujímavo odprezentoval uvedenú tému, aktívne komunikoval s publikom a ochotne zodpovedal každý dotaz, ktorý k téme vznikol. Jednoduchým slovníkom a najmä príkladmi z vlastnej praxe vysvetlil, čo do záhradného kompostéra patrí resp. nepatrí, kde kompostér umiestniť, ako správe premiešavať biologický materiál v kompostéri, ako sa starať o kompostér a na čo je vhodný kvalitný kompost. A na otázku „Prečo je podľa neho dôležité kompostovať?“, odpovedal jasne: „Vrátime totiž prírode to, čo nám dala!“

Odbornej prednášky sa zúčastnil aj starosta obce, pán Ladislav Nagy, ktorého potešila vysoká účasť občanov na odbornej prednáške. Po prednáške si občania mohli prevziať plastový záhradný kompostér o objeme 720 litrov, ktorý dostali do užívania na obdobie 5 rokov a zaviazali sa tak používať ho výlučne na účely kompostovania biologických odpadov vznikajúcich v ich domácnosti, či záhrade.

Záhradné kompostéry dodala spoločnosť JRK, ktorú na prednáške zastúpila pani Jana Nékyová. Opísala dobré funkčné vlastnosti plastového kompostéra, ktorého životnosť sa odhaduje na 10 rokov a tiež upriamila pozornosť na správnu manipuláciu so záhradným kompostérom.

Členovia občianskeho združenia Hroneko ďakujú všetkým za zorganizovanie tohto vzdelávacieho podujatia, za výbornú účasť ale aj za zaujímavé príspevky a podnety k zlepšeniu environmentálnej osvety.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"